Zaak indienen

Om u vooraf een beeld te geven van het verloop van het proces is een stappenplan geschetst. Een scheidsgerecht zaak verloopt op hoofdlijnen volgens onderstaande stappen.

Stappenplan zaak indienen:

6

Stap 1: Indienen aanvraag door partij(en)

Een partij kan een zaak kenbaar maken bij het scheidsgerecht. Dit gebeurt via een schriftelijke aanvraag die wordt ingediend bij het secretariaat van het Scheidsgerecht bloembollen.

Lees meer

De aanvraag bevat een duidelijke uiteenzetting van het geschil, de hierbij behorende documentatie én de vordering van de eisende partij.

Klik hier voor het formulier aanhangig maken nieuwe zaak.

6

Stap 2: Betaling voorschot kosten scheidsgerecht zaak

Voor de behandeling van een scheidsgerechtszaak is vergoeding verschuldigd op basis van de vastgestelde tarieven. 

Lees meer

De eiser ontvangt een verzoek om een voorschot te betalen voor deze vergoeding. Dit voorschot dient te zijn voldaan voordat de zaak verder in behandeling wordt genomen.

6

Stap 3: Informeren van betrokken partijen

De secretaris van het scheidsgerecht informeert de wederpartij dat er een zaak aanhangig is gemaakt met toezending van de aanvraag en bijbehorende documentatie.

Lees meer

De secretaris van het scheidsgerecht zal tegelijkertijd of op een later moment beide partijen informeren over de plaats en tijdstip waarop de scheidslieden zitting houden voor de behandeling van het geschil. Het scheidsgerecht bestaat uit een voorzitter en zes scheidslieden.

6

Stap 4: Verweerschrift

De secretaris nodigt in zaken die niet spoedeisend zijn de gedaagde uit om een verweerschrift in te dienen en stuurt dit na ontvangst door aan de eiser. In spoedeisende zaken wordt meteen een zitting bepaald.

6

Stap 5: Behandeling van het geschil; de zitting

Partijen kunnen tijdens de zitting hun standpunten zelf mondeling toelichten of dit door een gemachtigde (bijvoorbeeld een jurist) laten doen. Daarbij is ieder verplicht het scheidsgerecht de gewenste inlichtingen te verschaffen en de schriftelijke en mondelinge aanwijzingen van het scheidsgerecht voor de procesgang in acht te nemen.

  •  
Lees meer
    • Getuigen en deskundigen: Indien partijen getuigen of deskundigen naar de zitting meenemen, worden deze gehoord indien het scheidsgerecht dit wenst.
    • Tegenvordering: De gedaagde partij kan ook een vordering tegen de eisen instellen mits die is gebaseerd op de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de vordering van de eiser.

Kennisgeving van de slotsom van de uitspraak: In de regel stuurt de secretaris aan partijen in de loop van de week waarin de zitting plaatsvindt een kort bericht over de afloop van de zaak, zodat partijen weten waar zij aan toe zijn.

6

Stap 6: Het vonnis

In de regel binnen 8 weken na de zitting ontvangen partijen het vonnis. Het vonnis bevat de gronden waarop de beslissing is gebaseerd.

Lees meer

Het vonnis bevat daarnaast ook de definitieve vaststelling van arbitragekosten met de verdeling van deze kosten over de partijen. Beide partijen ontvangen van de secretaris van het scheidsgerecht een afschrift van het vonnis. Een beroep of hogere voorziening over de beslissing van het scheidsgerecht is niet mogelijk.

Arbitragereglement 

Voor een uitgebreidere toelichting en uitgangspunten voor de procesgang kunt u hier het arbitragereglement lezen.

Downloads

 

  • Klik hier voor het downloaden van de Privacyverklaring
  • Klik hier voor het downloaden van het Arbitragereglement
  • Klik hier voor het downloaden van de statuten.

Stichting Scheidsgerecht

Postbus 280
2000 AG Haarlem

Tel.  Pot Jonker advocaten: 023 553 0230
Mail: scheidsgerechtbloembollen@potjonker.nl